Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Kindercoach Langweer is opgericht voor kinderen en hun ouders door Monique Waterlander, gevestigd aan de Hendrik Dijkstraleane 12 te Langweer. De praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62666452.

2. Van toepassing zijnde

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Kindercoach Langweer en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

3. Coaching/begeleiding van kinderen tot en met 18 jaar

Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kindercoach Langweer kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

4. Privacy

Kindercoach Langweer is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingssessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger en/of aan het kind zelf. Kindercoach Langweer streeft er naar informatie zo veel mogelijk samen met (een van) de ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Kindercoach Langweer dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

5. Aansprakelijkheid

Het advies en de begeleiding van Kindercoach Langweer is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Kindercoach Langweer is nooit aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kindercoach Langweer. Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Kindercoach Langweer. De coach kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor wat er buiten de sessies gebeurt. Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Kindercoach Langweer u altijd aan eerst contact op te nemen met uw huisarts.

6. Regels rondom een afspraak

Er is geen wachtruimte beschikbaar, dit betekent dat u als ouder/verzorger tijdens de sessie op uw kind elders wachten, indien anders is afgesproken. U dient tijdens de coachingssessie telefonisch bereikbaar te zijn. Voorafgaand aan de sessie wordt met u een tijdstip afgesproken wanneer u uw kind weer kunt ophalen. Aan het einde van een coachingssessie zal ik kort met u bespreken waaraan uw kind en ik samen hebben gewerkt, echter uitsluitend met de goedkeuring van het kind zelf. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen en eventueel het vervolg van de coaching besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of een andere soort hulpverlening.

7. Observatie en verslag

In overleg met, of op verzoek van de ouders van het kind, kan de kindercoach school of andere locatie(s) voor observatie bezoeken. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd. Op verzoek van het kind of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bijv. huisarts, school e.d.) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Kindercoach Langweer gemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

8. Tarieven

De tarieven staan op de website van Kindercoach Langweer onder de knop ‘Tarieven’ of zijn op te vragen bij Kindercoach Langweer. Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd.

9. Facturering

De facturen van Kindercoach Langweer worden achteraf via de mail gefactureerd. De ouder/verzorger verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van KINDERCOACH LANGWEER IBAN NL 26 RABO 0115 0311 11. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal Kindercoach Langweer een betalingsherinnering sturen. Indien dan niet per omgaande wordt betaald is Kindercoach Langweer gerechtigd om administratiekosten (12,50 euro) in rekening te brengen. Vanaf dat moment wordt ook 1,5% rente per maand in rekening gebracht. Kindercoach Langweer is dan genoodzaakt de openstaande vorderingen uit handen te geven. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.

10. Verhindering:

Het bij verhindering annuleren of verzetten van een afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor de afspraak. Indien binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt voor de gereserveerde tijd 50% van het tarief in rekening gebracht. Bij het niet nakomen van een afspraak wordt het hele tarief doorberekend. Tijdig afzeggen of verzetten van uw afspraak kan uitsluitend telefonisch. U kunt bellen naar: 06-2713 2607